Privacystatement

TOP Business Partners 

gevestigd aan Bellefleurhof 4, 2728 KH Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.topbusinesspartners.nl Bellefleurhof 4, 2728 KH Zoetermeer +31793315577

 

A.J. Leurs is de Functionaris Gegevensbescherming van TOP Business Partners BV. 

Hij/zij is te bereiken via aleurs@topbusinesspartners.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

TOP Business Partners BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en uitsluitend voor zover u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

Van afnemers van onze diensten:

- Bedrijfsnaam, adresgegevens, nummer inschrijving kvk, en van de tekenbevoegde persoon de voor- en achternaam,alsmede de aan ons verstrekte gegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte afhandeling van het facturering proces.

Van ingeleende medewerk(st)ers:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- BSN nummer

- de gegevens die aan ons verstrekt zijn ter afhandeling van betalingen aan ingeleend personeel.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TOP Business Partners BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van de door ons overeengekomen overeenkomst en het verrichten van betalingen

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

TOP Business Partners BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TOP Business Partners BV) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TOP Business Partners BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel om te voldoen aan de verplichtingen van de Belastingdienst. Wij hanteren de een bewaartermijnen van 7 jaren voor onze administraties, inclusief de door u verstrekte persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

TOP Business Partners BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TOP Business Partners BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TOP Business Partners BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@topbusinesspartners.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek.

 

TOP Business Partners BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TOP Business Partners BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@topbusinesspartners.nl of bel ons op +31 79 3315577