Integere organisaties zijn succesvoller

Volkswagen stond tot het “emissie schandaal” synoniem voor betrouwbaarheid en integriteit. Door het bekend worden van het gesjoemel met software (waardoor testresultaten bij de bepaling van emissies gunstiger uitvallen) verdampt in de eerste handelsdag na het bekend worden hiervan 16 miljard aan beurswaarde. Topman Winterkorn vertrekt en beweert geheel niets geweten te hebben van deze handelswijze binnen het concern. De vraag zal zich bij vele CEO’s aandienen of een dergelijke incident (integriteitsschennis) ook binnen hun organisatie kan voordoen.

Door het gebrek aan aandacht voor integriteit geldt voor veel organisaties: "Ja, dat kan." De omvang van de organisatie, de soort integriteitsschennis, de wijze waarop hiermee wordt omgegaan en een aantal andere factoren spelen een rol bij de omvang van de gevolgschade van een integriteit-incident. De kans op het voordoen van een integriteitsschennis is wel te minimaliseren en u kunt maatregelen nemen om de gevolgen van een dergelijk incident maximaal te beperken. Vooral voor beursgenoteerde ondernemingen kan de schade – zoals bij Volkswagen – alleen al door de daling van de beurswaarde enorm zijn. Vooral nu de waarde van de immateriële activa van organisaties het grootste deel van de waarde vertegenwoordigt (S&P 500 – 84% zie http://www.oceantomo.com/2015/03/04/2015-intangible-asset-market-value-study/).

Er ligt nadrukkelijk een taak bij de directies van organisaties om integriteit blijvend op de agenda te zetten. Een éénmalig project om integriteit onder de aandacht te brengen is niet voldoende. Integriteit verdient als onderdeel van de management instrumenten permanente zorg. Zowel om integriteitsschennis zoveel mogelijk te voorkomen als om de schade zoveel mogelijk te beperken wanneer zich een incident voordoet.

Integriteit dient onderdeel te zijn van de kernwaarden van de organisatie. Om te zorgen dat integriteit ook door de hele organisatie als kernwaarde wordt beleefd en dat er naar gehandeld wordt, moet een eenduidig integriteitsbeleid tot in de haarvaten van de organisatie worden geoperationaliseerd.

Dat betekent niet alleen het opzetten van een integriteitsbeleid (visie, doelen, draagvlak), maar ook het opzetten van een normatief kader, integriteitstraining en leiderschapsontwikkeling, het uitvoeren van effectmeting, het goed inregelen van verantwoording en toezicht, goed communiceren van de waarden en normen, het opzetten van een goede meldingsprocedure, het betrekken van stakeholders (niet alleen binnen het bedrijf maar ook ketenpartners) en tenslotte aandacht voor compliance.

Voor de implementatie van integriteit als management instrument kan gedacht worden aan de implementatie van het Stimuleringskader Integere Organisaties (www.stichtingsio.nl). Voor zover mij bekend is dit de enige auditeerbare methodiek voor het hanteren van een management instrument om integriteit blijvend te bevorderen en gevolgschade van een integriteitsschennis zoveel mogelijk tot een minimum te beperken.

Het nadrukkelijk aandacht besteden aan integriteit draagt aantoonbaar bij aan het succes van de organisatie.

Een nuttig onderzoek in dit kader is uitgevoerd door “Great Places to Work” in 2014. In het kort toont dit onderzoek aan dat er een directe relatie is tussen de ranking van meest succesvolle organisaties en de mate waarin aandacht wordt besteed aan integriteit. De resultaten van dit onderzoek vind u hier: http://www.greatplacetowork.co.uk/storage/documents/organisational%20values%20are%20they%20worth%20the%20bother%20final2%20web%20031114.pdf

En organisatie die bewust voldoende aandacht besteed aan integriteit merkt de positieve veranderingen op een aantal gebieden:

  • Het verbetert het imago van de onderneming;

  • De positie bij opdrachtverstrekkers wordt versterkt;

  • De medewerkerstevredenheid neem toe;

  • Er is een groter vertrouwen in de leiding;

  • De professionaliteit van de organisatie wordt versterkt;

  • De motivatie van medewerkers neemt toe, maar ook de loyaliteit, de collegialiteit en het onderling vertrouwen.

Kortom: geen enkele organisatie ontkomt er aan om integriteit hoog op de agenda te zetten.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags